Katedra biskupia

abp

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański JAKUB (Kostiuczuk),

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie , gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 r. pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego. 11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawował wlatach 1998-2016 opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną skupioną w Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów z dn. 30 marca 1999 r. został powołany na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha, Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

27 czerwca 2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę doktorską na temat "Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego."

Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych m.in. autorem dzieła: "O tajemnicy zbawienia" (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku) i współautorem publikacji pt. "Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni." (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016).

 

żródło: orthodox.bialystok.pl